21 Niedziela Zwykła rok-B  (J6,60-69)

„Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.” J6,63

Człowiek jest jednocześnie istotą cielesną oraz duchową. Ciało i dusza są tak ściśle zjednoczone, że można powiedzieć, iż ciało człowieka jest formą duszy. Przed grzechem pierworodnym piękno człowieka ukazywało piękno, stworzonej na podobieństwo Boga duszy. Wewnętrzna harmonia człowieka, jak również harmonia między ludźmi, oraz harmonia między ludźmi i naturą ukazywała harmonię, jaka istniała między duszą człowieka i Duchem Boga.

Grzech pierworodny zranił duszę człowieka, zniszczył Czytaj dalej 21 Niedziela Zwykła rok-B  (J6,60-69)

środa, 22 sierpnia 2018

„Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Mt 2014-15

Chrześcijanie, nie realizują misji, którą otrzymali od Jezusa w tym celu, aby za to otrzymać jakąś nagrodę, czy też zapłatę. Robią to w tym celu, aby żyć razem z Chrystusem, aby Go coraz lepiej poznawać, pogłębiać więź, która łączy ich z Jezusem, aby upodobnić się do Jezusa.

Módlmy się o to, abyśmy poprzez realizację otrzymanej od Jezusa misji, stali się współpracownikami Jezusa w dziele zbawienia, abyśmy zjednoczyli się z Jezusem i podobniej jak Maryja uczestniczyli w chwale Jezusa przez całą wieczność.

 

poniedziałek, 20 sierpnia 2018

„Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.” Mt19-21-22

Wszystko, co istnieje jest stworzone przez Boga. Wszystko, co posiadamy jest Jego darem, jest czymś dobrym.

Jeśli jednak będziemy uważać, że rzeczy, które posiadamy, czy też rzeczy, które chcemy posiadać są konieczne do tego, abyśmy byli szczęśliwi, jeśli zbytnio zwiążemy się z tymi rzeczami i będziemy je cenić bardziej niż samego Boga, który jest ich Dawcą, to wtedy, te rzeczy zamiast pomóc nam w życiu, staną się przeszkodą na drodze do pełnego szczęścia, a nawet mogą uniemożliwić nam osiągnięcie pełni szczęścia.

Módlmy się o to, abyśmy posiadane rzeczy uznawali za dar Boga, abyśmy w tych rzeczach potrafili dostrzec miłość Boga, a poprzez używanie ich zgodnie z intencją dawcy, czyli dla dobra własnego, ale także dla dobra innych ludzi, wzrastali w miłości i przygotowali się na przyjęcie największego Daru, jakim jest sam Bóg, bez którego człowiek nie może być szczęśliwy.

20 Niedziela Zwykła – rok B    (J6,51-58)

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” J6,54

Przyjmowanie Komunii świętej, czyli przyjmowanie Ciała Jezusa do swojego ciała, jest fizycznym obcowaniem z Jezusem. W Eucharystii Jezus Chrystus daje nam siebie samego, ponieważ pragnie nie tylko być z nami, ale także pragnie zjednoczyć się z nami, pragnie stać się z każdym z nas jednym ciałem. Poprzez ofiarowanie nam swojego świętego Ciała, Jezus wyraża swoją miłość do każdego z nas.

Jeżeli w odpowiedzi na miłość Jezusa, pokochamy Go i zapragniemy Go przyjąć, ale także zapragniemy ofiarować Mu samych siebie i ostatecznie zjednoczyć się z Nim, to przyjmowanie Komunii świętej stanie się wyrażeniem tego pragnienia, stanie się prawdziwym wyrażeniem naszej miłości do Jezusa.

W rzeczywistość jedynie takie przyjmowanie Komunii świętej, jest zgodne z Jego intencją ofiarowania nam swojego Ciała. Jedynie takie cielesne obcowanie z Jezusem pogłębia naszą więź i prowadzi do doskonałego zjednoczenie.

Przyjmowanie Ciała Jezusa, z jakiegokolwiek innego powodu niż wyrażenie swojego pragnienia zjednoczenia się z Jezusem, jest oszustwem. Jest to oszustwo, ponieważ pragnienie, jakie wyrażamy poprzez przyjmowanie ciała Jezusa, nie jest naszym prawdziwym pragnieniem, a co więcej poprzez takie kłamliwe wyznanie miłości usiłujemy wykorzystać Ciało Jezusa w jakimś innym celu niż ten, dla którego Jezus Je ofiarowuje.

Jeżeli to oszustwo wynika jedynie z naszej nieświadomości lub ignorancji, przyjęcie Komunii świętej nie ma żadnego wpływu na nasze życie. Jednak, jeśli to oszustwo jest świadome, to stopniowo zamyka serce człowieka na miłość Boga, rani istniejącą więź i może doprowadzić do jej całkowitego zerwania.

Aby uniknąć takiego niebezpieczeństwa, przed przyjęciem Komunii świętej kapłani zawsze modlą się następującymi słowami: „Niech to spożycie Najdroższego Ciała i Krwi Chrystusa, nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, ale niech wzmocni moją duszę i ciało na życie wieczne.” Może byłoby dobrze, aby także wierni odmawiali taką modlitwę.

czwartek, 16 sierpnia 2018

„Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” Mt18,33

Przebaczenie Boga, nie jest czymś materialny, jak na przykład dług pieniężny, nie jest czymś, co można zobaczyć, czy też dotknąć. Pomimo tego można poznać, czy człowiek rzeczywiście przyjął przebaczenie Boga. Można to poznać po życiu człowieka, a szczególnie po jego stosunku do ludzi, którym ten człowiek ma coś do przebaczenia.

Przyjęcie przebaczenia jest czymś przeciwnym do popełnienia grzechu. Przez popełnienie grzechu człowiek oddala się od Boga i zaczyna, żyć w coraz to gorszej relacji z Bogiem, aż do całkowitego zerwania tej relacji.

Poprzez przyjęcie przebaczenie Boga, człowiek przybliża się do Boga, stopniowo koryguje swoją relację z Bogiem, aż do całkowitego zjednoczenia się z Nim.

Jeżeli człowiek żyje w zgodzie z Bogiem i stale pogłębia tą relację, to żyje coraz bardziej zgonie z wolą Boga, jego życie jest wypełnione coraz to większą miłością. Właśnie takie życie, oparty na miłości stosunek do innych ludzi i ciągły wzrost w miłości, świadczy o tym, że człowiek przyjął przebaczenie Boga i że jest wierny temu darowi.