Druga Niedziela zwykła

W czasach Jezusa na wesele zapraszani byli wszyscy mieszkańcy danej miejscowości. A wesele to trwało przez kilka dni. Dlatego też rodzina Pana lub Pani młodej, aby przygotować takie wesele, musiała często pożyczać pieniądze na zakup wystarczającej ilości jedzenia i picia.

Takie wesele było wyrazem wdzięczności państwa młodych dla całego społeczeństwa, które wspierało ich do tej pory, ale także miało wykazać zdolność nowej rodziny do spełniania swoich społecznych obowiązków.

Dostarczenie odpowiedniej ilości wina było obowiązkiem pana młodego. Fakt, że na weselu, w którym uczestniczył Jezus, zabrakło wina, oznacza, że pan młody nie spełnił tego obowiązku. Gdyby to wyszło na jaw, pan młody zostałby uznany za człowieka nieodpowiedzialnego, który nie jest w stanie spełnić swoich obowiązków wobec społeczeństwa oraz swojej nowej rodziny. Ten ślub mógłby zakończyć się nawet rozwodem, czyli rozpadem nowopowstałej rodziny. Z tego powodu brak wina był dla pary młodej wielkim problemem, który zagrażał istnieniu dopiero co powstałej rodziny

Dostarczając brakującego wina, Jezus uratował honor pana młodego oraz uratował nową rodzinę. Dzięki Jezusowi wesele mogło zakończyć się szczęśliwie. Nowe małżeństwo mogło rozpocząć swoje nowe życie rodzinne, a na dodatek mogło być wspierane wdzięcznością uczestników ich wesela.

Jednak poprzez cud przemiany wody w wino, Jezus nie tylko uratował młodą rodzinę, ale także ukazał swoją chwałę. Cud ten był znakiem, który ukazywał tożsamość Jezusa oraz Jego misję.

Aby odczytać ten znak musimy spojrzeć na to wydarzenie w kontekście całej Historii Zbawienia.

Najważniejszym momentem w tej historii było zawarcie przez Boga i Izraelitów przymierza na górze Synaj. Od tego momentu, Bóg stał się Bogiem Izraela, a Izrael stał się ludem Boga. Oparta na tym przymierzu relacja Boga i narodu Izraelskiego była porównywana do relacji małżonków. W Starym Testamencie Bóg Jahwe jest często ukazywany, jako Pan Młody, a Izrael, jako panna młoda.

Niestety Izraelici niejednokrotnie łamali przymierze, zdradzali zaufanie Boga, odchodzili od Niego i oddawali cześć różnym bożkom. Prorocy porównywali niewiernego Izraela, do żony, która zdradzała męża.

Także w czasach Jezusa, relacja między Bogiem, a Izraelem przypominała relację męża i zdradzającej go kobiety. Jezus wyraża tą relację następującymi słowami: „Obłudnicy! Słusznie prorokował o was Izajasz: Lud ten czci mnie wargami, lecz swoim sercem daleko jest ode mnie.” (Mt 15,7-9). Związek Izraelitów z Bogiem był tylko formalny. Nie był żywy. Nie był źródłem życia.

Brak wina na weselu w Kanie obrazował właśnie tą relację. Jeszcze wszystko wydawał się być w porządku. Patrząc się na życie Świątyni można było odnieść wrażenie, że Izraelici są wierni i żyja w dobrej relacji z Bogiem. Jednak w rzeczywistości relacja Izraelitów z Bogiem była prawie martwa, istniało realne niebezpieczeństwo tragicznego zakończenia tej relacji. Izrael zmierzał ku całkowitemu odejściu od Boga na całą wieczność. W rzeczywistości zagrożona była nie tylko więź Izraelitów z Bogiem, ale także więź całej ludzkości z Bogiem.

Poprzez spełnienie obowiązku pana młodego i uratowanie młodej rodziny Jezus ukazał, że przyszedł na ten świat w tym celu, aby uratować związek człowieka z Bogiem, a co więcej, aby doprowadzić tą relację do doskonałości.

Jezus spełnił swoją misję poprzez ukazanie ludziom bezwarunkowej miłości Boga do ludzi, jak również poprzez ofiarowanie Bogu swojej ludzkiej miłości. Niedoskonałej uczynił to na krzyżu wśród cierpienia, kiedy doświadczał największej niesprawiedliwości, kiedy człowiek dokonywał największego zła. Właśnie z tego powodu, krzyż, który był miejscem, gdzie została przelana krew Jezusa i gdzie Jezus został zamordowany, stał się miejscem, gdzie dokonało się nasze pojednanie z Bogiem. Krzyż stał się miejscem, gdzie zostało zawarte nowe i wieczne przymierze między Bogiem i całą ludzkością. Od tego momentu zaczęła się nowa era, w której każdy człowiek może stać się obywatelem Królestwa Bożego, czyli może żyć w serdecznej relacji z Bogiem.

Msza święta, w której teraz uczestniczymy, jest pamiątką tego Nowego i Wiecznego Przymierza. Msza święta jest także miejscem, gdzie rzeczywiście realizuje się to, co Jezus symbolicznie ukazał w Kanie Galilejskiej. Podczas Mszy Świętej Jezus Chrystus przemienia wino w swoją własną krew, a chleb w swoje własne Ciało. Następnie poi nas swoją Krwią i karmi swoim Ciałem i w ten sposób obdaruje nas Boskim Życiem, pogłębia naszą relację z Bogiem Ojcem, daje nam siłę, dzięki której możemy żyć w tym świecie, jako obywatele Królestwa Bożego, jako dzieci Boga.

Módlmy się o to, aby wszyscy chrześcijanie, którzy poprzez chrzest stali się uczestnikami Nowego i Wiecznego Przymierza, wzmocnieni i ożywieni Ciałem i Krwią Jezusa, żyli zgodnie z Jego nauką i przykładem Jego życia i byli w stanie ofiarować siebie Bogu i kroczyć ku pełni życia wiecznego.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Kiedy Mędrcy ze Wschodu odczytali dany przez Boga znak i poznali, że urodził się Mesjasz, który był zapowiedziany przez starotestamentowym proroków, bardzo się ucieszyli i wyruszyli w daleką podróż, aby oddać hołd nowonarodzonemu. Jednak, kiedy podzielili się tą informacją z królem Herodem, jego reakcja była całkowicie odmienna. Informacja ta nie wzbudziła w nim radości, tylko lęk. Nie chciał oddać hołdu nowonarodzonemu, tylko usiłował Go zabić.
Dlaczego ta sama wiadomość wzbudza w ludziach tak odmienne uczucia, dlaczego reakcje ludzi są tak skrajnie różne?

Życiem człowieka kierują zasadniczo dwie siły. Jedną z tych sił są nasze pragnienia, natomiast drugą lęki. Pragnienie czegoś wypływa z przekonania, czy też z odczucia, że to coś jest dobre lub konieczne dla mnie, lub też ewentualnie dla innej osoby, na której dobru mi zależy. To pragnienie mobilizuje mnie do wysiłku w celu zdobycia tego czegoś.
Lęk natomiast, jest istotnym elementem naszego systemu samoobronnego, jest sygnałem ostrzegawczym, który pobudza człowieka do reakcji na zbliżające się niebezpieczeństwo. Pod wpływem lęku mogę podjąć ucieczkę od źródła niebezpieczeństwa lub też podjąć próbę jego zniszczenia.
Myślę, że każdy człowiek niejednokrotnie doświadczył, że nie zawsze to, co pragniemy jest rzeczywiście dobre. Często pragniemy czegoś, co tylko wydaje się dobre i dopiero, kiedy to coś zdobędziemy, przekonujemy się o tym, że to wcale nie jest dobre, że zdobycie tego czegoś nie przyniosło nam korzyści, ale raczej wyrządziło nam szkodę.
Podobnie jest z lękami. Niejednokrotnie zdarza się, że lękamy się czegoś, co wcale nie jest dla nas niebezpieczne. Niektóre fałszywe lęki powodują, że unikamy lub nawet niszczymy to, co jest dla nas dobre.

Jeżeli chcemy uniknąć tego rodzaju pomyłek, powinniśmy być świadomi tego, że nie możemy całkowicie ufać naszym pragnieniom oraz lękom. Powinniśmy także ciągle poznawać do jest rzeczywiście dobre, a co złe, czy też niebezpieczne, czyli co jest warte pragnienia, a czego powinniśmy się lękać.
Ponieważ poznanie człowieka jest bardzo ograniczone i niejednokrotnie dochodzi on do błędnych wniosków, potrzebuje pomocy, potrzebuje kogoś, kto wskazałby mu to, co jest warte pragnienia, oraz to, czego należy się lękać.

Takich przewodników nie musimy właściwie szukać. Jest wielu chętnych, którzy chcą poprowadzić człowieka. Codziennie, na różne sposoby różni ludzie usiłują nas prowadzić mówiąc nam, co powinniśmy pragnąć, a czego powinniśmy się lękać. Wszyscy oni są tak samo ograniczeni jak my sami, a wielu próbuje po prostu nas oszukać i wykorzystać naszą słabość dla własnego pożytku. Musimy być bardzo ostrożni. Musimy uważać, komu ufamy, i za czyim przewodnictwem kroczymy.
Bóg, także pragnie nas prowadzić. Jednak w odróżnieniu do ludzi jest On wszechwiedzący i nieomylny, a co więcej jest prawdomówny i pragnie jedynie naszego szczęścia. Jest jedyną Osobą, której możemy w pełni zaufać, której możemy zawierzyć nasze życie. Jednak także tutaj istnieje pewien problem. Problem z Bogiem polega na tym, że w przeciwieństwie do krzykliwych ludzi, szanuje On naszą wolną wolę i nie chce nami manipulować, nie chce nas do niczego zmuszać. Chce, abyśmy Jego prowadzenie przyjęli w całej wolności. Najprawdopodobniej z tego właśnie powodu, Jego głos jest bardzo delikatny i potrzeba dużej otwartości, dobrej woli i pragnienia poznania, aby go dosłyszeć.
Mędrcy, o których dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, są przykładem ludzi, którzy nie tylko poszukują znaków, jakie daje Bóg, ale także postępują zgodnie z usłyszanym wezwaniem Boga.

Z kolei Herod jest przykładem ludzi, którzy są zamknięci na znaki Boga. Herod nie zauważył znaku, pomimo, że był on widoczny na niebie i każdy mógł go dostrzec. Kiedy Mędrcy ukazali mu ten znak i wytłumaczyli jego znaczenie, Herod nie miał wątpliwości, co do jego prawdziwości. Jednak zamiast uradować się z narodzenia Mesjasza, poczuł się zagrożony i postanowił Go zniszczyć. Herod był zaślepiony posiadaną władzą. Był niesamowicie przywiązany do swojego bogactwa, do swoich przywilejów i wygodnego życia. Był całkowicie przekonany, że to, co posiada jest czymś najbardziej wartościowym, że musi tego bronić za wszelką cenę. Nie brał pod uwagę możliwości własnej pomyłki. Nie zastanawiał się nad tym, czy może istnieje coś bardziej wartościowego. Z tego powodu był absolutnie posłuszny swoim własnym, błędnym pragnieniom i bezpodstawnym lękom. Pomimo posiadania ogromnej władzy był niewolnikiem swoich żądz oraz lęków. Rezultatem takiego życia było cierpienie i śmierć wielu osób, a ostatecznie straszliwa śmierć samego Heroda.
Bóg pragnie nas ciągle prowadzić i daje znaki także dzisiaj. Jednak abyśmy osiągnęli cel naszego życia, czyli, aby nasze życie zostało przemienione zgodnie z wolą Boga, nie wystarczy Jego obecność, ani nawet Jego działanie. Potrzebna jest nasza otwartość na Jego znaki oraz gotowość do postępowania zgodnie z Jego wezwaniem.
Módlmy się o to, abyśmy nie ufali ślepo naszym pragnieniom oraz lękom, abyśmy zdołali uniknąć błędu Heroda i podobnie jak Mędrcy, byli zawsze otwarci na znaki Boga i byli zawsze gotowi żyć zgodnie z Jego Słowem.

3 NIEDZIELA ADWENTU

Na pytanie o to, „co mamy robić?” , Jan Chrzciciel oraz Jezus Chrystus udzielali podobnej odpowiedzi. Odpowiedź tę można streścić w dwóch nakazach. Jeden to: „nie czyń zła!”. Natomiast drugi nakaz to, „czyń dobro!” Albo innymi słowami: „nie krzywdź drugiego człowieka!” „Pomagaj drugiemu człowiekowi!”

Pomimo tego powierzchownego podobieństwa, istota nauki Jezusa znacznie rożni się od nauki Jana. Tą różnicę można dostrzec w motywacji unikania zła oraz w motywacji czynienia dobra.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje, że Jan Chrzciciel był przekonany, że nadchodzący Mesjasz będzie przede wszystkim Sprawiedliwym Sędzią. Według nauki Jana, Mesjasz oddzieli ludzi czyniących dobro od ludzi czyniących zło. Dobrych wynagrodzi. Natomiast złych ukarze. Celem nawrócenia, do którego nawoływał Jan Chrzciciel było uniknięcie kary i uzyskanie nagrodę. Wynika stąd, że dla Jana głównym motywem nawrócenia był lęk przed możliwą karą, ewentualnie pragnienie zdobycia nagrody.

Oczywiście jest lepiej nawrócić się kierując się lękiem przed karą, czy też chęcią uzyskania nagrody, niż trwać w grzechu i kontynuować krzywdzenie innych ludzi. Jednak, jako chrześcijanie powinniśmy zdawać sobie sprawę z ograniczeń nawrócenia opartego na takich motywacjach.

Człowiek, który nawraca się z lęku przed karą lub też dla uzyskania jakiejś nagrody, niezależnie od tego czy jest tego świadomy, czy też nie, ciągle kalkuluje to, czy opłaca mu się rezygnować z grzesznych czynów, na które ma ochotę, oraz to czy opłaca mu się czynić dobro.

Człowiek taki może zastanawiać się nad tym, czy to, co chce zrobić jest już grzechem, czy jeszcze nie jest grzechem. A jeżeli jest grzechem, to jaka ewentualnie może go spotkać kara za ten grzech. Czy przypadkiem cierpienie, jakie wynika z rezygnacji z grzechu nie jest większe od cierpienia wynikającego z ewentualnej kary? Czy przyjemność związana z ewentualną nagrodą jest na pewno większa, niż przyjemność, jaka wynikłaby z popełnienia grzechu?

Człowiek taki do końca nie jest pewny tego, czy jego kalkulacje są poprawne. Dlatego też, ciągle jest niespokojny. Jest pełen wątpliwości i niepokoju. Niezależnie od tego, czy grzeszy, czy też nie, nie doznaje spokoju, ani z radości z życia.

Poza tym, jeżeli po popełnieniu grzechu nie doświadczy spodziewanej kary, lub też po rezygnacji z grzechu, czy też po uczynieniu jakiegoś dobra nie doświadczy oczekiwanej nagrody, może całkowicie utracić motywacje unikania grzechu i czynienia dobra. Jego nawrócenie będzie bardzo krótkotrwałe. Szybko powróci do poprzedniego sposobu życia.

Jezus Chrystus nie lekceważył strasznych konsekwencjach grzechu. Pouczał, że człowiek, który popełnia grzech staje się jego niewolnikiem, a jeżeli nie nawróci się, to zostanie całkowitym zniszczony przez grzech. Jednak Jezus wiedział bardzo dobrze, że lęk przed konsekwencją grzechu nie jest wystarczającą siłą do tego, aby nawrócenie człowieka było trwałe. Aby do końca życia mógł żył zgodnie z wolą Boga.

Aby doprowadzić człowieka do życia zgodnego z wolą Boga, Jezus przede wszystkim nauczał o miłości Boga oraz ukazywał tą miłość poprzez czynienie dobra zarówno dla tych, którzy byli sprawiedliwi, jak i tych, którzy wiedli grzeszne życie, Poprzez ukazywanie bezwarunkowej miłości Boga, Jezus pragnął wzniecić w sercach ludzi wdzięczność oraz miłość do Boga. Jezus czynił tak, ponieważ wiedział, że człowiek, który pokocha Boga, stara się unikać zła, oraz czynić dobro, nie w tym celu, aby uniknąć jakiejś kary, czy też po to, aby zdobyć jakąś nagrodę, ale w tym celu, aby wyrazić swoją wdzięczność za dar bezwarunkowej miłości Boga, aby odpowiedzieć miłością na tą Miłość.

Ponieważ takie nawrócenie nie jest próbą zdobycia czegokolwiek, ale jest owocem doświadczenia miłości Boga, człowiek taki zostaje wyzwolony z przeróżnych lęków, obaw i wątpliwości, zostaje napełniony radością i pokojem. Ponieważ człowiek, który w ten sposób odpowiedziała na miłość Boga, coraz pełniej doświadcza Jego miłości, jego nawrócenie ciągle pogłębia się i prowadzi do pełnego uczestnictwa w miłości Boga, prowadzi do jedności człowieka z Bogiem.

 

Módlmy się o to, abyśmy potrafili dostrzec znaki bezwarunkowej miłości Boga w naszym życiu, tak aby, nasza wiara w miłość Boga, stała się dla nas źródłem wdzięczności, jak również źródłem siły potrzebnej do tego, abyśmy życiem zgodnym z wolą Boga wyrażali naszą wdzięczność oraz miłość do Boga, i sami stali się znakami miłości Boga dla innych ludzi.

Pierwsza Niedziela Adwentu

Okres Adwentu jest czasem przygotowania do świętowania pamiątki narodzenia Jezusa Chrystusa. Adwent jest także czasem, w którym w szczególny sposób uświadamiamy sobie obietnicę Jezusa Jego powtórnego nadejścia w widzialnej postaci w raz, z którym zakończy swoje istnienie świat w swoje obecnej postaci.

Narodzenie Jezusa wspominamy w tym celu, aby wzmocnić nasze przekonanie o tym, że Bóg nas kocha. Powtórne przyjście Jezusa wspominamy w tym celu, aby odnowić naszą nadzieję, jaką wiążemy z tym nadejściem, oraz na nowo uświadomić sobie potrzebę przygotowania do nadejścia Jezusa.

Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia jest stosunkowo proste. Wystarczy przyozdobić choinkę, rozwiesić światełka, kupić prezent. Można też przygotować się także duchowo poprzez odbycie rekolekcji, czy też przyjęcie sakramentu pojednania.

Jednak przygotowanie do ponownego nadejścia Jezusa, a tym bardziej przygotowanie do końca świata może wydawać się czymś bardzo abstrakcyjnym, ponieważ nie wiemy, kiedy to nastąpi, i czy w ogóle to nastąpi podczas naszego przebywania na tej Ziemi.

Jednak myślę, że możemy powiedzieć, że śmierć każdego z nas jest naszym osobistym końcem świata. Będzie to także moment, w którym spotkamy Jezusa bezpośrednio, twarzą w twarz. Dlatego też, zamiast przygotowania do ponownego nadejścia Jezusa, czy też przygotowania do nadejścia końca świata, można wykorzystać ten czas Adwentu na przygotowanie do własnej śmierci, oraz do spotkania z Jezusem twarzą w twarz, które dokona się w tym momencie.

Z całą pewnością, myślenie o własnej śmierci nie jest proste. Każdy człowiek może posiadać odmienne powody, ale myślę, że główną przyczyną, z powodu której myślenie o własnej śmierci jest trudne, jest lęk przed śmiercią.

Istnieją ludzie, którzy usiłują wmówić sobie oraz innym, że śmierć jest czymś pięknym, i że nie należy się jej bać. Jednak myśląc realistycznie, musimy uznać, że śmierć jest czymś strasznym. Śmierć odbiera człowiekowi to wszystko, co zgromadził soją ciężką pracą. Śmierć odbiera nam ukochane osoby. Ostatecznie śmierć odbiera samo życie i niszczy człowieka. W tym sensie śmierć jest momentem największej porażki człowieka. Jest momentem, który wszelkie wysiłki człowieka czyni całkowicie bezsensowne.

Jednocześnie nikt nie jest w stanie uciec przed śmiercią. Niezależnie od tego jak zdrowy jest człowiek, niezależnie od tego, jak wielką władzę, czy też majątek posiada człowiek, z całą pewnością umrze. Niezależnie od tego, jak bardzo rozwinie się nauka oraz technika, ludzi będą umierać.

Z tego powodu fakt, że ludzi boją się śmierci, czy też, ze w sercu wielu ludzi skrywa się rozpacz, wcale nie zadziwia. Nie zadziwia także fakt, że wielu ludzi tłumi w sobie świadomość nieuniknionej śmierci, stara się żyć tak jakby śmierci nie było, stara się żyć w ten sposób, aby doświadczyć w tym życiu jak najwięcej przyjemności.

Człowiek, który żyje tak, jakby śmierci nie było, nie żyje w realnym świecie, ale w wytworzonej przez siebie iluzji. Bez rzeczywistego rozwiązania problemu śmierci, człowiek jest zniewolony przez lęk, nie jest w stanie doświadczyć prawdziwej radości, ani pokoju, nie jest w stanie naprawdę kochać drugiej osoby, ani siebie samego. Jednym słowem, nie może żyć naprawdę po ludzku, nie może być szczęśliwy.

Ewangelia ukazuje, że także Jezus lękał się cierpienia oraz śmierci. Jednak Jezus nie był zniewolony przez ten lęk. Jezus był wolnym człowiekiem pomimo naturalnego odczuwania lęku przed śmiercią, ponieważ uznawał miłość Boga za swój największy skarb.

Jezus nie tylko wiedział, że człowiek został stworzony w tym celu, aby żyć w miłości Boga, ale także był przekonany, że miłość Boga jest mocniejsza od cierpienia, jest mocniejsza od wszelkiego zła, jest mocniejsza nawet od śmierci.

Ponieważ Jezus kochał Boga Ojca i wierzył w moc Jego miłości, mógł żyć zgodnie z pragnieniem Boga Ojca, Stwórcy człowieka, a jednocześnie zgodnie z najgłębszym pragnieniem człowieka, czyli mógł żyć w miłość w każdej sytuacji, także w olbrzymim cierpieniu, a nawet w obliczu śmierci.

W prawdzie Jezus został zabity z tego powodu, że był wierny miłości, to jednak ta śmierć nie była końcem życia Jezusa.  Trzeciego dnia Bóg wskrzesił Jezusa.

Zmartwychwstanie Jezusa ukazuje, że zgodnie z przekonaniem Jezusa, BOŻA MIŁOŚĆ rzeczywiście jest mocniejsza od cierpienia, jest mocniejsza od wszelkiego zła, jest mocniejsza nawet od śmierci.

Jezus nie tylko zmartwychwstał, ale także obiecał, że każdy, kto w Niego uwierzy, także zmartwychwstanie, i podobnie jak Jezus będzie żył na wieki w miłości Boga.

Ta obietnica Jezusa jest dla nas źródłem nadziei mocniejszej od śmierci. Nadzieja ta wyzwala nas z lęku przed śmiercią. Ta nadzieja wyzwala nas spod panowania śmierci.

Z całą pewnością, podobnie jak wszyscy inni ludzie my także w momencie śmierci stracimy wszystkie dobra materialne, które nagromadzimy. Jednak możemy być pewni, że nawet śmierć nie jest w stanie oderwać nas ani od miłości Chrystusa, ani od miłości innych ludzi.

Z całą pewnością śmierć zniszczy nasze ciała. Jednak nie będzie ona w stanie zniszczyć miłości, która jest w naszym sercu.

Dzięki nadziei, jaką daje nam Jezus, możemy żyć zgodnie z naszym najgłębszym pragnieniem, czyli możemy żyć w miłości. Życie w miłości jest nie tylko najpełniejszymi najpiękniejszym życiem ludzkim, ale jest także najlepszym sposobem na przygotowanie się na własną śmierć. Jest najlepszym sposobem na przygotowanie się na spotkanie z Jezusem twarzą w twarz.

Módlmy się o to, abyśmy dzięki nadziei, którą daje nam Jezus, podobnie jak Jezus, mogli kroczyć drogą miłości i w ten sposób przygotowali się na spotkanie z Jezusem i przez całą wieczność żyli w miłości Boga razem z tymi wszystkimi, których kochamy.