Uroczystość Najświętszej Trójcy

Czytania Pisma Św. Uroczystości Najświętszej Trójcy streszczają Historię Zbawienia. Czytanie te zostały dobrane w ten sposób, ponieważ właśnie ta Historia Zbawienia jest historią samo-objawienia się Boga, dzięki któremu poznaliśmy, że Bóg jest tylko jeden, ale istnieje w trzech Osobach.

Najpierw Bóg objawił nam, że jest Bogiem Jedynym, który stworzył wszystko, co istnieje i który, jak dobry Ojciec, ciągle troszczy się o swoje stworzenie.

Syn Boży, który został posłany przez Ojca i w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, objawił nam, że Bóg jest kochającym nas bezwarunkowo i bezgranicznie Zbawicielem, który pragnie wyzwolić nas ze zgubnych konsekwencji naszych własnych grzechów. Poświęcając swoje życie, Jezus Chrystus zrealizował plan zbawienia swojego Ojca.

Posłany przez Jezusa Duch Święty, dopełnia dzieła zbawienia. Poprzez udzielanie ludziom  życia oraz miłości Boga, czyni z nich dzieci Boga i prowadzi do pełnej jedności z Bogiem, do pełnego udziału w Jego życiu oraz miłości.

W ten właśnie sposób Bóg, ukazał się nam w Historii Zbawienia, jako Bóg Jedyny, ale jednocześnie, jako trzy Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Z całą pewnością nigdy do końca nie zrozumiemy tej Tajemnicy całkowicie, jednak poprzez rozmyślanie nad Tą Tajemnicą, przez obcowanie z Nią, stopniowo poznajemy wspaniałość Boga, oraz Jego pragnienie wobec nas ludzi, a tym samym poznajemy sens i cel naszego życia, jak również jesteśmy coraz mocniej pociągani ku Bogu.

Tajemnica Najświętszej Trójcy mówi nam przede wszystkim o tym, że Bóg, będąc Jedynym, nie jest samotny, że nie istnieje dla siebie samego, ale dla kogoś drugiego, dla innej osoby. Możemy powiedzieć, że Trójca Święta jest Wspólnotą doskonałej miłości.

Jezus Chrystus ukazał nam, że kochać drugą osobę oznacza ofiarować tej osobie siebie samego oraz przyjąć tą osobę do swojego życia. Ponieważ Ojciec, Syn i Duch Święty kochają siebie doskonałą miłością, każda osoba oddaje siebie pozostałym Osobom i całkowicie je przyjmuje. Właśnie dlatego trzy Osoby Boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty są doskonale ze sobą zjednoczone, są Jednym Bogiem.

Takiej doskonałej Miłości nie znajdziemy na ziemi. Jednakże w sercu pragniemy właśnie takiej doskonałej miłości. Nic oprócz takiej miłości nie jest w stanie napełnić naszego serca, które zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boga samego.

Na szczęście dla nas, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty nie tylko żyją we wspólnocie doskonałej miłości, ale także zapraszają nas do udziału w tej wspólnocie, czyli do udziału w miłości i szczęśliwości samego Boga. Każdy człowiek może odpowiedzieć na to zaproszenie poprzez przyjęcie Bożej Miłości, czyli poprzez przyjęcie Boga samego i ofiarowanie Mu siebie samego.

Jeżeli człowiek przyjmie to zaproszenie, to nie tylko będzie mógł po zakończeniu tego ziemskiego życia uczestniczyć przez całą wieczność w życiu Trójcy Świętej, ale już teraz, w czasie tego ziemskiego życia będzie mógł doświadczyć przedsmaku szczęścia wiecznego. Człowiek ten stanie się żywym znakiem miłości Boga, dlatego też  swoim życiem będzie objawiał Jego miłość, będzie przyciągał do Boga innych ludzi. Takie życie jest naszą misją, jest sensem bycia chrześcijaninem.

Każdy z nas może objawiać Bożą miłość poprzez swoje życie, ale ponieważ Bóg jest wspólnotą miłości, najpełniej możemy to uczynić poprzez życie wspólnotowe. Może to być wspólnota rodzinna, wspólnota zakonna lub wspólnota parafialna. Jako wspólnota spełnimy tę misję objawiania Bożej miłości tym pełniej, im pełniejsza będzie jedność w naszej wspólnocie. Budowanie jedności wspólnoty jest zadaniem każdego z nas.

Może dobrze by było z okazji dzisiejszej Uroczystości zastanowić się nad swoim udziale w życiu wspólnoty, do której każdy z nas zależy. Czy poprzez aktywny udział w życiu wspólnoty, poprzez dzielenie się swoimi talentami buduję tę wspólnotę i przyczyniam się do pogłębiania jej jedności? Czy też swoimi czynami, swoimi słowami, pasywną postawą, brakiem zaangażowania w życiu wspólnoty przyczyniam się do osłabienia jej jedności, a może nawet do jej rozbicia?

Módlmy się także o to, aby każdy z nas przyczyniał się do pogłębiania jedności własnej wspólnoty, tak, aby jak najpełniej objawiała ona miłość Boga.

Módlmy się o to, aby coraz więcej ludzi poznało miłość Trójjedynego Boga i przyjęło Jego zaproszenie, tak aby już teraz mogli kosztować szczęścia uczestniczenia we wspólnocie miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego, a po zakończeniu tego ziemskiego życia mieli udział w miłości Boga przez całą wieczność.